Kernpunten

In het kort

waar het om gaat

GELIJKWAARDIG

We zien alle mensen als gelijkwaardig aan onszelf en willen dat we erkennen en aanvaarden dat we worstelen met een achtergrond of omgeving van geweld. Zodat we het kunnen beëindigen in plaats van door te geven. Wat wij bedrijven, is boerenlandbouw: het combineren van arbeid en levende natuur met als doel een doelmatige, proportionele voedselproductie te realiseren. Zo ontstaat een veerkrachtige bodem die bestand is tegen weersinvloeden, maar ook een veerkrachtige samenleving waar mensen samenwerken in de eigen natuurlijke omgeving en hier een gezonde band mee opbouwen.

Ondernemerslandbouw richt zich op geld om in productiemiddelen te investeren, om (steeds) meer geld te verkrijgen zodat aan de financiële verplichtingen wordt voldaan. Er moet steeds meer van buitenaf worden aangevoerd. De boer wordt steeds minder intiem met de boerderij. Daar ontstaat een gebrek aan kennis van binnenuit wat uiteindelijk tot verlies leidt. De landbouwpolitiek, de belangenbehartiging, kredietverlening en relaties met de agro-industrie wentelt de kosten af op de boerenlandbouw en strijkt de meeste baten op. De biologische landbouw echter voldoet aan de wens van de huidige maatschappij dat er iets gebeurt aan klimaat, ecologie, biodiversiteit, milieu, stikstof, bodem- en veegezondheid.

Gjalt en Leonne ervaren de oneerlijke situatie in de maatschappij aan den lijve en vinden dat er iets in die maatschappij anders moet worden georganiseerd.

In het boek van Meino Smit staat duidelijk omschreven aan welke situatie de economie onderhevig is. Eerst de boeren, omdat zij rechtstreeks met de grond werken. Daarna degenen die rechtstreeks van boeren afnemen. Zolang dit geen ‘afnemen’ maar respectvol omwisselen is van waardevolle zaken, is er niets aan de hand, maar dit is niet meer zo eenvoudig. Het is ook niet eenvoudig aan te wijzen ‘wie’ het fout doet, maar het gaat erom dat we gezamenlijk inzien dat het verbeteren van de gehuurde grond door deze te voeden, een dienst is aan het ecologisch systeem.

Het is niet langer te rechtvaardigen dat mensen die deze dienst bewijzen aan de samenleving door te versoberen, weinig van buitenaf aan te wenden voor het bedrijf of zichzelf, of weinig te investeren, onder steeds grotere financiële druk gebukt gaan. Dit is immers juist een dienst! Zij leunen niet op de samenleving, zij geven een vitaal systeem terug aan de samenleving.

Het is de missie van Gjalt en Leonne om mensen hiervan bewust te maken: voedselproductie in de eigen regio optimaliseren (boerenlandbouw) is noodzakelijk. Het gaat om interacties en relaties tussen alle onderdelen op de boerderij én relaties ingebed in cultuur en geschiedenis van de plek. Wat wij eten is deel van een geïntegreerd geheel, een netwerk van relaties, die niet kunnen worden gereduceerd tot losse onderdelen.

Gjalt zou graag erkenning krijgen voor het werk dat hij hierin heeft verzet met zijn boerderij, zodat hij verder kan met doorgeven van zijn kennis aan jonge opvolgers op deze plek. Wat zou het mooi zijn als daar een gesprek over ontstaat tussen mensen van alle verschillende invalshoeken vanuit wederzijds respect.

Bekijk het rapport van de drijfmesttest van Buijs-Agroservices: men vond bijna geen residuen van bestrijdingsmiddelen in de drijfmest wat betekent dat het vlees en de melk van onze koeien die ook bijna niet bevatten.

Getuigenissen

Verwondering, bijdrage van ecoloog Eddie van Marum

Een relatief gering offer, veearts Jan van der Zee

Rapport resultaat analyse drijfmest, Jelmer Buijs

LEZEN

Naar een duurzame landbouw in 2040, Meino Smit

Wie de wereld nu echt voedt
Vandana Shiva

Groenboerenplan
Breed ondersteund in de samenleving, linkje

Van Verdeel en Heers naar Deel en Eer (pag. 1), (pag. 2), (pag. 3 en 4) een artikel in de Leeuwarder Courant d.d. zaterdag 9 juli 2022

Boeren aan de Sweachsterwei langs het Keningsdjip, BD-magazine 2019-3

Ik ben een boer die eet wat hij niet kent, interview met Gjalt door Wim Bras in Sa! 2016

Kringlopen bestaan niet, er is meer! EM-Magazine, september 2017

Natuurbuurderij, de oplossing voor melkveehouderij rond natuurgebieden, 2022

Sociale driegeleding, een meer op maat toegesneden omgang met maatschappelijke vraagstukken, zonder zich a priori in een of ander inhoudelijk partijprogramma vast te leggen.

Edel land, artikel over van wie de grond nu eigenlijk is

Bioboer Gerard Keurentjes: “luister naar de boeren en laat de praktijk spreken”

Neem contact op

Je reactie is welkom

adres

Biologysk Molkfeebedriuw Rûn libben en Grûn

Gjalt Tjeerdsma en Leonne Muller
Sweachsterwei 2
8408 HE Lippenhuizen

Telefoon 0513 46 50 18

%d bloggers liken dit: